Кожен новий день - це шанс змінити своє життя.

"Життя пройде, немов вода,
і відцвіте, немов вишнева гілка....
В житті одна помилка - не біда.....
Біда, коли усе життя - помилка."

Ліна Костенко

Методичні матеріали із художньо-естетичного циклу


 Учителі, які мають власні он-лайн ресурси.
Художньо-естетичний цикл

№ п/п
Назва школи
Прізвище, ім’я, по батькові
Адреса блогу (сайту)
1
НВК "Великобірківська ЗОШ I-III ст. -гімназія ім. Степана Балея"
Волкова Оксана Василівна

2
НВК "Великобірківська ЗОШ I-III ст. -гімназія ім. Степана Балея"
Грицан Наталія Іванівна
3
Острівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Кошильовська Наталія Володимирівна 
4
Настасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ридз Віра Михайлівна
5
НВК "Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ"
Шимко Іванна Іванівна
6.
Малоходачківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Стібель Олександра Михайлівна

7.
Йосипівська ЗОШ І-ІІ ступенів
Дзюбак Ірина Іванівна
Предмети художньо-естетичного циклу в школі спрямовані не тільки на естетичне виховання учнів, а завдяки впливу на емоційно-чуттєву сферу через образний зміст творів мистецтва вони здатні ефективно впливати на   формування патріотизму, моралі та інших загальнолюдських цінностей.
У 2016/2017 навчальному році вивчення предметів художньо-естетичного циклу здійснюватиметься за такими програмами:
у 5 8 класах за навчальною програмою «Мистецтво. 5 9 класи». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013;
у 9 класі за програмою «Художня культура. 9 клас». К.: Ірпінь: Перун, 2005;
у 10 11-х класах за програмами «Художня культура» рівню стандарту, академічного та профільного рівнів.
Програми розміщені на офіційному сайті МОН: (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html);
Навчальна програма «Мистецтво. 5-9 класи» (авт. Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новикова, Н. Овіннікова) включає три блоки: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та інтегрований курс «Мистецтво». Цілісна структура програми передбачає наскрізний тематизм та логіку побудови змісту за роками навчання від 5 до 9 класу. У 5му класі учні засвоюють особливості мови різних видів мистецтва, у 6му класі палітру жанрів музичного та образотворчого мистецтв, у 7му класі новітні явища в мистецтві в єдності традицій і новаторства. У 8 – 9 класах учні опановуватимуть стилі та напрями мистецтва.
Наголошуємо, що для формування в учнів мистецьких компетентностей та реалізації практико-орієнтованого компоненту змісту програми предмети художньо-естетичного циклу: музичне мистецтво, образотворче мистецтво, інтегровані курси «Мистецтво» та «Художня культура» мають викладати вчителі зі спеціальною мистецько-педагогічною освітою (вчитель музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури).
Упродовж навчання у 8 класі, відповідно до навчальної програми учні загальноосвітніх навчальних закладів опановуватимуть особливості стилів і напрямів мистецтва минулого (античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс (І семестр); бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм (ІІ семестр), у процесі чого засобами різних видів мистецтва розкриватиметься тема року.
Особливістю навчальної програми є варіативність художнього  змісту: кожен учитель може творчо ставитися до змісту, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Він має можливість обирати мистецькі твори для сприймання та виконання, орієнтуючись на навчальну тематику та критерій їх високої художньої якості, а також розробляти художньо-практичні та інші види завдань для учнів, враховуючи програмні вимоги, мету уроку, дбаючи про цілісну драматургію уроку.
У 5 – 7 класах пріоритетними є різноманітні форми практичної діяльності учнів, у процесі чого відбувається їхнє самовираження у співі, інструментальному музикуванні, малюванні, ліпленні, конструюванні, театралізації тощо.
У 8 класі, як і у попередні навчальні роки, пізнання мистецтва відбувається через сприймання, інтерпретацію і оцінювання художніх творів з акцентом на культурологічний контекст та творче самовираження учня, насамперед, у музичній та художній діяльності, що реалізується, зокрема, у виконанні різноманітних завдань та мистецьких проектів (індивідуальних, колективних) відповідно до потреб учнів у співі чи малюванні, конструюванні тощо, що сприятиме активному формуванню компетентностей, визначених навчальною програмою, а саме:
наприкінці 8 класу учень виявляє здатність:
•        інтерпретувати зміст творів  мистецтва різних видів і стилів відповідно до соціокультурного контексту;
•        розробляти індивідуальні та колективні проекти з мистецтва різних епох;
•        застосовувати зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій діяльності;
•        висловлювати особистісно-ціннісне ставлення щодо мистецтва різних стилів, виявляти комунікативні вміння в процесі обговорення різних явищ мистецтва в групах,  виконувати проекти з мистецтва;
•        здійснювати самостійну пошукову діяльність щодо мистецтва різних стилів, використовувати музейні матеріали».
Саме тому важливо не перетворити курс «Мистецтво» у 8 класі в суто інформативний, не перевантажувати учнів зайвою інформацію, а наповнити його завданнями художньо-практичного спрямування. Для цього навчальною програмою передбачено виконання учнями практичних завдань, зокрема пошукового (мистецькі проекти) та творчого (виконання живописних та графічних композицій, театралізацій тощо) характеру.
Важливого значення слід приділяти застосуванню на уроках інтегративних художньо-педагогічних технологій, методів і прийомів стимулювання асоціативно-образного мислення (міжвидових мистецьких паралелей, аналогій, порівнянь тощо), що зумовлено спільним тематизмом, який об’єднує навчальний матеріал різних видів мистецтва, насамперед музичного і образотворчого. Також на уроках доцільно застосовувати інтерактивні, проблемно-евристичні, комп’ютерні технології; стимулювати пошук учнями в мистецтві особистісно значущих смислів, співзвучних власному досвіду.
Навчальна та методична література з предметів художньо-естетичного циклу, рекомендована МОН, зазначена у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що розміщені на офіційному сайті МОН.

Художньо-естетичний цикл у 2015-2016 н.р.
Освітня галузь «Мистецтво» включає такі предмети «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво». Нагадуємо що заклад має право самостійно обирати предмети галузі для затвердження у навчальних планах шкіл, проте необхідно пам’ятати, що незалежно від того як називаються предмети у 1-4 та 5-7 класах відповідно до нових навчальних програм має вичитуватися впродовж року 72 години навчального часу (36 год. – образотворча домінантна складова лінія + 36 год. – музична домінантна складова лінія). 
    Сучасне навчання, і мистецьке зокрема, ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – державних стандартах, навчальних планах, програмах. 
     2015/2016 навчальний рік – четвертий рік впровадження нових навчальних програм для початкової школи, створених відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою КМУ №462 від 20.04.2011. Відповідно, вивчення мистецьких дисциплін у 1-4 класах здійснюватиметься за новими навчальними програмами,
затвердженими МОН молодь спорту (наказ від 12.09.2011 №1050): 
    • «Музичне мистецтво» (авт. Л.Хлєбнікова, Дорогань Л.О., Івахно І.М., Кондратова Л.Г., Корнілова О.В., Лобова О.В., Міщенко Н.І.); 
    • «Образотворче мистецтво» (авт. Шмагало Р.Т., Марчук Ж.С., І.Б.Вачкова, Чорний О.В., Гнатюк М.В.); 
    • «Мистецтво» (авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В., Дмитренко О.М.). 
    Програми розміщені на веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), видані у видавництві «ВД «Освіта», 2012 р. та фаховому науково-методичному журналі «Мистецтво та освіта». 
    Звертаємо увагу на те, що відповідно до Типових навчальних планів для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів (додатки № 3, 4, 5, 8 до наказу МОН молодь спорту від 03.04.2012 №409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня») на вивчення предметів художньо-естетичного циклу передбачено 1 навчальна година, з інваріантної складової. З метою повної реалізації вимог освітньої галузі «Мистецтво» державного стандарту рекомендуємо використовувати додатково 1 годину за рахунок варіативної складової навчального плану. 
    Наголошуємо, що робота з підручником повинна бути одним з видів діяльності учнів на уроках мистецьких дисциплін. З метою пробудження й поглиблення в учнів початкової школи інтересу до художнього пізнання через різноманітні форми мистецької діяльності; розкриття внутрішнього потенціалу кожного учня, незалежно від рівня його мистецьких здібностей; виховання впевненості у власних можливостях пізнавати навколишній світ і мистецтво, створюючи власні інтерпретації творів; релаксації як забезпечення емоційного комфорту дитини з предметів художньо-естетичного циклу введена мотиваційна шкала оцінювання учнів, тобто оцінювання без балів
    У 2015/2016 навчальному році учні 5-7 класів опановуватимуть зміст загальної мистецької освіти за програмою «Мистецтво» (авт. Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овінніко-ва), яка включає три блоки «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та інтегрований курс «Мистецтво». Цілісна структура програми передбачає єдиний тематизм за роками навчання (однаковий як для автономного викладання музичного та образотворчого мистецтва, так і для інтегрованого курсу). Якщо у попередніх класах основної школи учні засвоювали особливості мови різних видів мистецтва (5 кл.), палітру мистецьких жанрів (6 кл.), то у 7 класі вони мають ознайомитися з новітніми явищами в мистецтві в єдності традицій і новаторства (тема навчального року «Мистецтво: діалог традицій і новаторства»). 
    Спільна тематика року розподіляється на окремі теми варіативно, адже змістове наповнення конкретизується відповідно до специфіки кожного з блоків програми: предметів «Музичне мистецтво» і «Образотворче мистецтво» чи інтегрованого курсу «Мистецтво». 
    Основними видами діяльності учнів на уроках мистецьких дисциплін залишаються: художньо-творче самовираження дитини (спів, музично-творча та художньо-творча діяльність); сприймання, інтерпретація та оцінювання художніх творів; пізнання явищ мистецтва й засвоєння відповідної мистецької термінології. 
Учні 8 класів продовжать своє навчання за навчальною програмою «Музичне мистецтво. 8 клас» (авт. Фільц Б. та ін.) (вид. «Перун», 2005 р.). 
    У 9 класі навчальним предметом художньо-естетичного циклу є художня культура, яка вивчається за програмою «Художня культура» авт. Л.Масол, Н.Миропольська (вид. «Перун», 2005 р.). Її зміст є логічним узагальненням вивченого учнями на уроках мистецьких дисциплін у 1-8 класах та пропедевтикою подальшого вивчення художньої культури у старшій профільній школі. 
    Звертаємо увагу, що відповідно до рекомендацій Міністерства (лист МОН від 27.01.2009 № 1/9-55), зважаючи на мистецьке наповнення змісту предмета, місцевим керівним органам освіти рекомендовано під час комплектації педагогічних працівників передбачити годинне навантаження з художньої культури насамперед учителів музичного чи образотворчого мистецтва. 
    Уроки предметів художньо-естетичного циклу – це уроки мистецтва, і тому, найдоцільніше більшість із них будувати за методом художньо-педагогічної драматургії, який спрямований на активізацію емоційного ставлення школярів до мистецтва. Він сприяє створенню атмосфери зацікавленості, живого інтересу до уроку. Його основна функція полягає, насамперед, у тому, щоб допомогти учням зрозуміти, пережити емоційно-естетичний досвід, втілений в образній структурі твору мистецтва. Окрім того, цей метод покликаний перетворити процес пізнання мистецтва на цікаву і захоплюючу гру. Гуманізація навчально-виховного процесу передбачає здійснення особистісно орієнтованого спілкування з учнями а, отже, вимагає перебудови навчального процесу від научіння до фасилітації. В наслідок чого головна функція сучасного вчителя трансформується від надання певного обсягу знань до зацікавлення предметом навчання, пошуку завдань, які відповідатимуть і здібностям, і можливостям кожного школяра 
    Основними і обов’язковими видами діяльності на уроках, як уже зазначалося, має бути сприймання і аналіз-інтерпретація творів мистецтва та мистецька діяльність учнів (вокально-хорова, художньо-практична, творча). Наголошуємо на тому, що навчальна діяльність учнів з предметів художньо-естетичного циклу у 1-8 класах може проводитись у різних формах окрім письмових (запис учнями будь-якої інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, самостійних робіт, написання рефератів), які спричиняють додаткове недоцільне навантаження учнів. Примусове ведення учнями зошитів, виконання письмових домашніх завдань є недоцільним і несприятливим для ор-ганізації творчої мистецької діяльності. Звертаємо увагу на те, що письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» не проводяться. 
    Навчання художньої культури має базуватися на положенні: «Головне – не кількість інформації і набутих знань, а накопичення особистісного художньо-естетичного досвіду». 
    Саме тому рекомендуємо педагогам художньої культури перейти із площини монологічного викладу навчального матеріалу у площину конструювання діалогу між учнями. Цьому сприятиме використання різноманітних форм роботи на уроці, зокрема, інноваційних художньо-педагогічних технологій – інтегративних, проблемних, інтерактивних (дискусії, диспути), проектних (індивідуальні, групові та колективні проектні завдання), переважно замінюючи монологічну форму подачі матеріалу на діалогічну. Звертаємо увагу, що проектна діяльність має організовуватися на добровільних засадах: це стосується як вибору теми й обсягу пошукової роботи, так і форм презентації. Проектну діяльність учнів треба ретельно планувати, поетапно відстежувати й оцінювати результати. Вчителеві доцільно стежити за виконанням проектів, допомагати учням організовувати свою роботу, вчасно коректувати її, консультувати в разі виникнення труднощів. 
    Крім того, у старшій профільній школі важливим постає завдання професійної орієнтації учнів. Для цього слід зокрема у профільних класах посилити практичну спрямованість курсу через систему спеціальних творчих завдань з урахуванням інтересів учнів, які водночас виконують функцію «професійних випробувань» з метою реалізувати й перевірити здібності учнів. 
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за основними видами діяльності на уроках відповідно до орієнтовних Вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ МОН від 21.08.2013 № 1222). 
    Тематична атестація проводиться один раз або двічі на семестр та виставляється в журналі в окрему колонку без дати. Деякі теми програм з музичного мистецтва розраховані на вивчення впродовж семестру. У цих випадках з метою узагальнення вивченого доцільно здійснювати проміжне оцінювання навчальних досягнень учнів. Тематичні оцінки з художньої культури у 10-11 класах виставляються після вивчення відповідного розділу програми. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності учнів, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми розділу. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. 

    Основним видом домашніх завдань в основній школі з предмета «Музичне мистецтво» мають бути завдання на слухання та інтерпретацію музики в навколишньому середовищі, а також завдання творчого спрямування (наприклад, відтворити прослухану музику за допомогою елементарних музичних інструментів, рухів, голосу, придумати назву до музичного твору, продумати інструментарій для музичного супроводу твору, прослуханого на уроці, виконавський план пісні, проаналізувати звуки, створити імпровізацію (вокальну інструментальну, ритмічну, мелодичну тощо). З предмета «Образотворче мистецтво» домашні завдання мають носити випереджувальний характер, та бути зорієнтовані на спостереження, аналіз, інтерпретацію, рідше – замальовки ескізного характеру з натури, з пам’яті предметів, краєвидів тощо. Домашні завдання з художньої культури можуть бути практично-творчого чи дослідницько-пошукового характеру (зокрема, виконання проектів, створення композицій у різних мистецьких стилях тощо).


РАЙОННЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
вчителів естетичного циклу
2015-2016н.р.

Методична рада

1.Гоч Андрій Степанович -  вчитель образотворчого мистецтва   
                                              Жовтневої ЗОШ І-ІІ ступенів
2.Ракочий Іван Григорович – вчитель музичного мистецтва
                                                          Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. С. Балея
3.Зелений Михайло Іванович - вчитель художньої культури
                                                                                   Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст.

І. Науково-методична проблема, над якою працює районне методичне об’єднання.

Формування  духовного світу особистості, її художньо-естетичного розвитку в процесі опанування цінностями української та  світової культури.

Мета: створити умови для особистісного розвитку учня та розвитку творчої індивідуальності вчителя.
Завдання
1.Духовно збагатити та створити умови для розвитку гармонійної особистості;
2.Використовувати традиції народу та особливості національної історії  у вихованні  школярів при вивченні предметів естетичного циклу ;
      3.Вивчати і удосконалювати стан організації навчального процесу та компетентності учнів при вивченні  предметів естетичного циклу;
     4.Реалізувати нові програми предметів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва  7 кл. в навчально -  виховному  процесі.  
                  
ІІ. Виявлення, вивчення та впровадження ППД
п/п
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя
Тема досвіду
Форма узагальнення (термін)
1.
Грицан  Наталія Іванівна


Розвиток музичного сприймання учнів як важливий засіб виховання духовної культури особистості
Опис досвіду


2.
Зелений Михайло Іванович
Розвиток вокальної творчості на уроках музичного мистецтва
Опис досвіду


          

V. Вивчення стану навчально-виховної та позакласної роботи з предмета, рівень навчальних досягнень учнів


п/п
Загальнонавчальний заклад
Терміни1.
Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст.
Жовтень 2015 р.
2.
Дубівецька ЗОШ І-ІІ ст.
Листопад 2015 р.
3.
Жовтнева ЗОШ І-ІІ ст..
                    2015р.
4.
Байковецька ЗОШ І-ІІ ст..
                    2015р.

VІ.  Позакласна та позашкільна робота
п/п
Форма роботи
Термін
Відповідальний
1.
І етап олімпіади з образотворчого мистецтва

26.12.2015 р.
Вч. образотв. мистецтва
2.
ІІ етап олімпіади з образотворчого мистецтва
Січень-лютий 2016 р.
Демида О.Р. – методист РМК
3.
Фестиваль - конкурс патріотичної
пісні, прози і поезії, творів
образотворчого мистецтва
«Свята Покрова», присвяченого
Дню захисника України і
Дню Гідності та Свободи.
20.11.2015 р.
Демида О.Р. – методист РМК
4
Конкурс „Духовної пісні».
Березень                  2016 р.
Демида О.Р. – методист РМК

VІІ. Удосконалення навчально-матеріальної бази
п/п
Форма роботи
Термін
Відповідальний
1.
Поповнити кабінети естетичного циклу навчальними посібниками, дидактичним матеріалом, наочністю
Протягом року
Вчителі образотв., муз.   мистецтва,
художньої культури
2.
Працювати над створенням та обладнанням кабінетів естетичного циклу
Протягом року
Вчителі образотв., муз.   мистецтва,
художньої культури

VІІІ .  Підвищення кваліфікації та фахового рівня вчителів


8.№
п/п
Форма роботи
Тематика
Дата
Місце
проведення
Відповідальний

1.
Засідання РМО
 № 1 вчителів естетичного циклу
Особливості викладання предметів естетичного циклу в 2015-2016н.р.
25.09.
2015р.
Острівська
ЗОШ І-ІІІ ст..
Демида О.Р. методист ТРМК,
Керівники
методичної ради
2.
Засідання РМО
№ 2 вчителів естетичного циклу
Творчий звіт вчителів, які атестуються.(Педагогічний фестиваль)

27.01.
2016р.
Великогаївська
ЗОШ І-ІІІ ст..
Демида О.Р. методист ТРМК,
Керівники
методичної ради, вч., які атестуються у 2016 р.

3.
вебінар
Освітній блог – використання для навчання чи спілкування.
25.12
2015 р.
Демида О.Р.
4.
Інтернет - конференція
Міжпредметні зв’язки як засіб активного ідейно-естетичного сриймання уроків.
18.03.
2016 р.
Демида О.Р.
Ракочий І.Г.
Гоч А.С.
Зелений М.І.
5.
Майстер-клас для керівників освітніх округів
вчителів образотворчого мистецтва
Сучасні методи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва
11.12.
2015р.
Товстолузька ЗОШ І-ІІІ ст.
Гоч А.С.- керівник РМО образотворчого мистецтва ,
Цибулько М. Б.
Демида О.Р.
6.
Семінар-практикум для керівників освітніх округів вчителів  музичного мистецтва
Формування музичної культури як важливої й невід’ємної частини духовної культури дітей
24.02.
2015р.
НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія ім. С. Балея»
Грицан Наталія Іванівна ,
Ракочий І.Г.
керівник РМО
вч.музичного мистецтва
7.
Семінар-практикум для керівників освітніх округів
вчителів художньої культури
Метод  проектів.
Театр як синтез мистецтв.
Мистецький захід.
16.03.
2016
ЗАЛ РДА
Демида О.Р.,
Зелений М.І.
керівник РМО
вч. художньої культури
Немає коментарів:

Дописати коментар